Programm KOV valimistel

 

IRL Noorte asja ajamine
KOV 2013

Eesti on olnud taasisiseseisev üle kahe aastakümne. Demokraatia küpsemine on muutnud inimesed poliitika ja riigivalitsemise suhtes nõudlikumaks. IRL Noorte eesmärk on esindada noori võimaldades neil osaleda riigi- ja ühiskonnaelu kujundavates demokraatlikes otsustusprotsessides. Samuti pakkuda ühiskonnale professionaalsete ja asjatundlike konservatiivsete poliitikute järelkasvu.

IRL Noored räägivad asjadest otse ja julgevad välja öelda oma seisukohti ka siis, kui need ei lähe kokku valitseva konjunktuuriga. IRL Noored julgevad vajadusel olla noortele omaselt radikaalsed, samal austades Eesti Vabariigi põhiseadust ja sellega sätestatud riigikorda ning institutsioone.

Järgnevalt on kirjeldatud IRL Noorte peamiseid seisukohti 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel:

  1. Kohalik omavalitsus peab seisma selle eest, et noored oleksid kaasatud otsustusprotsessidesse. Omavalitsuste juures peab olema korraldatud noortevolikogude töö ja nende sidustamine omavalitsuse volikogu ning täitevvõimuga.
  2. Noortel peavad kodu lähedal olema piisavad eneseteostus- ja ühistegemisvõimalused. Seda nii spordis, kultuuris kui ka enesearendamises.
  3. Ettevõtlus on prioriteet. Noortele peavad olema tagatud võimalused alustada ja arendada ettevõtet oma kodukohas. Omavalitsus tagab selleks nõustamise ja ligipääsu riigi poolt pakutavatele toetusmeetmetele. Samuti organiseeritakse koostöös kohalike ettevõtjatega mentorlust ja äriklubide tegevusi.
  4. Noorte suurimaid probleeme on noorte tööpuudus. Euroopa Liidu noortegarantii rakendamine on olnud liiga kohmakas ja aeglane ning siin peab kohalik omavalitsus leidma lisavõimalusi, kuidas noorte tööpuuduse probleemi lahendada. Sh. meelitades omavalitsusse ettevõtteid ja korraldades noortele tasustatud erialapraktika võimalusi.
  5. Kõigile noortele peab olema tagatud ligipääs kiirele internetiühendustele. Kui riik seisab hea interneti magistraalvõrgu arendamise eest, siis kohaliku omavalitsuse ülesanne on, et ka niinimetatud viimane miil oleks kaetud. Kiire ja stabiilne internetiühendus on osa kvaliteetsest elu- ja ettevõtluskeskkonnast.

 

Oleme rääkinud sellest, mida me teeme ja mida sooviksime veel teha, kuid selleks, et mitte niisama mulli ajada, on meil konkreetseid näiteid meie tegevusest:

 

2013. aasta on olnud edukas meie noortele rahvusvaheliselt. Läbi eduka töö on osutunud Linda Eichler valituks Youth of the European Peoples Party juhatusse, mis on EPP noorteorganisatsioon, lisaks on Teele Holmberg osutunud valituks European Democratic Students juhatusse. EDS on üle-Euroopaline tudengite ühendus, mis kaasab poliitikast huvitatud noori.

 

Lisaks Euroopa esindamisele avaldame oma arvamust ka Eestis ja hea näitena saab tuua Varivalimiste debatid, kus on üles astunud IRL-i eest: Ergo ja Marko Hanni, Linda Eichler ja Priit Värk, Kristel Vissor ja Karl Kull jne. Seda nii Viljandis, Suure-Jaanis, Tartus kui ka Tallinnas.

 

Esindamise kõrvalt tegeleme ka noorte koolitamisega, mille poole pealt on silma paistmas Liidriakadeemia, mis korraldab aasta jooksul 3-4 koolitust, arendamaks ja koolitamaks noori elujõulisemateks kodanikeks.

 

Kindlasti juhime ka tähelepanu linna kitsaskohtadele arvamusartliklitega Postimehes,  Delfis või Äripäevas. Teemaks näiteks majandusõpe, maksud vms.

 

IRL Noored on õpihimulised inimesed ja ei lähe mööda meist ka haridusteemad ning nendes kaasarääkimine. IRL Noorte üheks suurimaks saavutuseks on selle õppeaasta algusest pakutav ettevõtlusõpe, mille nimel nähti vaeva tükk aega. Praegu osaleme aktiivsel Noortegarantii loomisprotsessis Eestis, seda koostöös ENL-iga. Ka valimisea langetamise osas oleme eesrinnas ning oleme välja käinud kolm puntki, mis peavad olema täidetud enne valimisea alandamist.

 

Veel seisame me probleemide eest, mis on igal kodukohal erinevad. Näiteks: jalgrattateede eest, teeaukude likvideerimise eest, noorte õiguse eest, avatud ja kaasava suhtlemise ja värske vaate eest.

 

IRL Noored on jõud, mis kaasab noori ja teotahtelisi inimesi ning pakub neile võimaluse viia ennast kurssi Eesti asjadega ja võimalust ajada noorte asja paremini!

Share