I ÜLDSÄTTED

1. IRL Noored on iseseisev mittetulundusühing, mille tegevust reguleerib põhikiri.
2. IRL Noored (edaspidi Ühendus) on vabatahtlik noorteühendus, mille tegevus juhindub
Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja muudest Ühenduse
sisedokumentidest ning heast tavast.
3. Ühenduse tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel ja Ühenduse
juhtorganite valitavusel.
4. Ühendusel on õigus omada sümboolikat, pitsatit ja pangaarvet.
5. Ühenduse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

6. Ühenduse põhieesmärkideks on:
 • 6.1. noorte harimine ühiskonnaelu olulistel teemadel;
 • 6.2. noorte analüüsi- ja otsustusvõime arendamine;
 • 6.3. liikmete ühiste huvide eest seismine;
 • 6.4. noorte ühiskondliku aktiivsuse ja kaasatuse suurendamine;
 • 6.5. osalemine Eesti poliitika kujundamises.

II ÜHENDUSE LIIKMED

7. Ühenduse liikmed
 • 7.1. on vanuses 15 (viisteist) kuni 35 (kolmkümmend viis);
 • 7.2. tunnustavad käesolevat põhikirja ning on avaldanud soovi osaleda Ühenduse tegevustes
  ning selle eesmärkide saavutamises;
8. Ühendusega liitumine
 • 8.1. Soovi IRL Noorte liikmeks saada väljendatakse vormis, mis väljendab isiku tahet.
 • 8.2. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise korra määrab Ühenduse eestseisus.
9. Ühenduse liikmete õigused
 • 9.1. osaleda organisatsiooni tegevuses kooskõlas selle tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
 • 9.2. valida ja olla valitud Ühenduse juhtorganitesse valimiskorras sätestatud korras;
 • 9.3. täisealistel liikmetel on õigus kandideerida Ühenduse esimehe, eestseisuse või
  revisjonikomisjoni liikme kohale;
 • 9.4. esitada Ühenduse juhatusele ettepanekuid ühenduse töö parandamiseks ja Ühenduse
  eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks;
 • 9.5. lahkuda Ühendusest vabatahtliku otsuse alusel, teatades oma otsusest kirjalikult
  Ühenduse juhatust või peasekretäri;
 • 9.6. taotleda ühenduselt toetust Ühenduse egiidi all teostatavate tegevusplaanide ja ideede
  ellu rakendamiseks.
10. Ühenduse liige on kohustatud:
 • 10.1. täitma ühenduse põhikirja;
 • 10.2. järgima Ühenduse juhtorganite otsuseid;
 • 10.3. oma käitumisega Ühenduse mainet kõrgel hoidma.
11. Väljaarvamise kord
 • 11.1. liige võib Ühendusest lahkuda, esitades Ühenduse eestseisusele või peasekretärile
  sellekohase kirjaliku avalduse;
 • 11.2. Ühenduse eestseisus võib liikme ühendusest välja arvata, kui tema tegevus on vastuolus
  ühenduse põhikirja, eesmärkide, juhtorganite otsustega või kui ta on oluliselt rikkunud
  üldtunnustatud kõlblus- ja moraalinorme või kui ta on kahjustanud ühenduse mainet või
  varalist seisundit;

  • 11.2.1. Liikme väljaarvamise otsus peab olema eestseisuse poolt konsensuslik.
 • 11.3. Ühenduse liikmelisus lõppeb isiku 36 (kolmekümne kuue) aastaseks saamise ning isiku
  surma korral.

II JUHTIMINE

12. Üldkogu
 • 12.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on ühenduse liikmete üldkogu (seaduse tähenduses
  mittetulundusühingu üldkoosolek), mis tuleb kokku vähemalt üks kord aastas ühenduse
  eestseisuse kutsel või vähemalt kümnendiku ühenduse liikmete kirjalikul nõudmisel, siis kui
  on vaja teostada üldkogu pädevusse kuuluvaid toiminguid või siis kui organisatsiooni huvid
  seda nõuavad;
 • 12.2. Üldkogul võivad osaleda ja hääletada kõik ühenduse liikmed;
 • 12.3. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neliteist (14) päeva;
 • 12.4. Üldkogu pädevusse kuulub:
  • 12.4.1. põhikirja heakskiitmine ning muutmine;
  • 12.4.2. juhtorganite valimiskorra kinnitamine;
  • 12.4.3. ühenduse esimehe ja juhatuse valimine;
  • 12.4.4. revisjonitoimkonna valimine.
 • 12.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui üldkogu kokkukutsumisel on järgitud
  kokkukutsumisele kehtestud tingimusi.
 • 12.6. Üldkogul on õigus täiendada üldkogu päevakorra eelnõu;
 • 12.7. Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogul osalevate liikmete lihthäälteenamusega, välja
  arvatud ühenduse põhikirja muutmine, mis nõuab kahe kolmandiku üldkogul osalevate
  liikmete toetust.
13. Eestseisus
 • 13.1. Ühenduse tegevust juhib üldkogude vahelisel ajal eestseisus, kuhu kuuluvad üldkogu
  poolt valitud esimees ning eestseisuse liikmed. Esimees valib eestseisuse liikmete seast kuni
  2 aseesimeest. Eestseisusesse valitakse 4 või 6 (neli või kuus) liiget.

  • 13.1.1. Korraline eestseisus koguneb vähemalt 1 (üks) kord kuus. Eestseisuse volitused
   kehtivad uue eestseisuse valimistulemuste kinnitamiseni ühenduse üldkogu poolt. Eestseisus
   on otsustusvõimeline, kui eestseisuse liikmetele on koosoleku toimumise ajast ja kohast ning
   päevakorra eelnõust ette teatatud vähemalt kolm päeva ja eestseisuse koosolekul osalevad
   vähemalt pooled valitud eestseisuse liikmetest.
 • 13.2. Eestseisus täidab üldkogude vahelisel ajal põhikirjaga määratud ulatuses üldkogu
  ülesandeid;
 • 13.3. Eestseisus on kohustatud esitama üldkogul tegevusaruande eelmisest üldkogust alates
  ellu viidud tegevuskavast tulenevatest eesmärkidest ning saavutatud tulemustest;
 • 13.4. Eestseisuse koosolekut juhib ühenduse esimees, kelle äraolekul asendab teda üks
  aseesimeestest;
 • 13.5. Eestseisus on kohustatud pidama ühenduse liikmete täielikku nimekirja.
14. Revisjonitoimkond
 • 14.1. Revisjonitoimkond allub ainult teda valinud kogule;
 • 14.2. Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe. Toimkonna esimees võib
  sõnaõigusega osaleda ühenduse juhatuse ja klubide koosolekutel;
 • 14.3. Revisjonitoimkonna põhiülesanne on ühenduse finantskorra järgimise ja
  majandustegevuse kontrollimine, vähemalt kord aastas revideerib toimkond ühenduse
  rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist;

IV KLUBID

 • 15.1. Ühenduse liikmed võivad moodustada allühendustena klubisid (seaduse tähenduses
  osakond). Ühenduse klubi võivad moodustada vähemalt viis ühenduse liiget.
 • 15.2. Klubi võivad moodustada ühenduse liikmed kas haldusüksuse, huviala või mõne muu
  tunnuse alusel.
 • 15.3. Klubi tegevust juhib klubi liikmete seast eelnimetatute üldkoosolekul valitud juhatus
  või muu juhtorgan, mille struktuuri, valimise korra ja pädevuse kinnitab klubi üldkoosolek.
 • 15.4. Klubi üldkoosolek koguneb vähemalt korra aastas.
 • 15.5. Klubi võib oma tegevuse paremaks korraldamiseks kinnitada töökorra.
 • 15.6. Klubi moodustamise kinnitab ühenduse eestseisus.

V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

 • 16.1. Ühenduse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud
  korras.
 • 16.2. Likvideerijateks on eestseisuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 • 16.3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse MTÜ-ga sarnase eesmärgiga
  mittetulundusühingule või sihtasutusele.